söndag 3 juni 2012

412 Migh giör stoor lust och glädie

413 Herre signe tu och råde

Se tonen Num. 377 War nu redo siäl och tunga

Psalmregister

Annat

Katekes

Evangeliebok

Böner

Psalmförslag

Thetta hafwer nu sin ända

Thetta hafwer nu sin ända;
Gudh wår Fader / låt alt lända
Tigh til ähra / lof och prijs.
JEsu wärdes oss omwända /
Och tin Anda til oss sända /
At man warder from och wijs.
Låt thet godt är oss fullända /
Toligt lida hwad må hända:
Siälen hafwa här sin spijs.

Tillägg

Rättelser