måndag 2 december 2013

297 O Gudh o Gudh så from!

298 Tu tingh, o Gudh, bed jagh af tigh

Se tonen Num. 89 Säll är then man som fruchtar Gudh

299 Mitt hierta frögda tigh

Se tonen Num. 305 Nu tacker Gudh alt folck

300 O Store Gudh, min Fader och min Herre

Se tonen Num. 302 Lof, prijs och tack ske tigh o Fader käre

301 O Gode Gudh i Himmels thron

Se tonen Num. 383 O Jesu Christ sann Gudh och Man

302 Lof, prijs och tack ske tigh, o Fader käre

303 Lofwad ware Herren

The tree Mäns Lofsång i elden

304 Mitt hierta nu fast gläder sigh

Hanne Lofsång, 1 Sam. 2. Se tonen Num. 219 Hwar man må nu wäl glädia sigh

305 Nu tacker Gudh, alt folck

306 Nu tacker alle samtlig Gudh

måndag 25 november 2013

312 På tigh, o Herre käre

313 Himmelske Fader, högste Gudh

Se tonen Num. 307 När wij i högsta nöden stå

314 Tin klara Sool o Fader wår

Se tonen Num. 230 I dagh är Herrans Sabbaths dagh

315 Ach Herre! tu fast stränge Gudh

Se tonen Num. 17 Tu lifsens brödh, o Jesu Christ

316 Gif oss, o Gudh! wårt daglig brödh

Se tonen Num. 321 O Gudh! tu wast i fordom tijd

317 Then blomstertijd nu kommer

En sommarvisa. Se tonen Num. 412 Migh giör stoor lust och glädie

318 När tigh går hungers nödh uppå

måndag 4 november 2013

332 Ach! huru plågas jagh

333 O Gudh! I tine hand

Se tonen Num. 305 Nu tacker Gudh alt folck

335 I Herrans Namn så rese wij

Se tonen Num. 215 Kommer hijt til migh säger Guds Son

336 Uthi Gudz Namn nu rese wij

Se tonen Num. 1 Thesse äro the Tijo Budh

337 Alsmächtige Gudh i Himmelrijk

Se tonen Num 339 Siungom nu af hiertans grund

338 O Herre Gudh och Fader min

tisdag 1 oktober 2013

356 Lius af lius o Morgonstierna

Se tonen Num. 377 War nu redo siäl och tunga

357 O Gudh! tig ware lof och prijs

Se tonen Num. 143 Sij Jesus är ett tröstrijkt Namn

358 Hwar medh skal jagh nu lofwa

Se tonen Num. 350 Jagh wil af hiertans grunde

359 Wak up min siäl gif ähra

Se tonen Num. 342 Nu låt oss Gudh wår Herra

360 Wak up min siäl och war eij seen

Se tonen Num. 131 Så skön lyser then Morgonstiern

361 Gudh haar sin Sool igen upsatt

Se tonen Num. 352 Jagh tackar tigh genom tin Son

362 Wij tacke tigh rätt hiertelig

Se tonen Num. 253 Ach Gudh och Herr!

lördag 2 februari 2013

382 Ewinnerlig är mitt hopp til Gudh

383 O Jesu Christ sann Gudh och Man!

384 Gudi min saak heemställer jagh

Se nr 142 Herre Jesu Christ, min Frälsare tu äst

385 På min Herra Gudh alleen

Se nr 116 Frögda tigh tu Christi brudh

386 Ach Jesu Christ tin nådh betee

Se tonen Num. 379 O menniskia, betänck all stund

387 O Jesu! när jagh hädan skal

Se nr 27 Ach Herre, straffa icke migh

388 När jagh uthi min eenslighet

Se nr 27 Ach Herre straffa icke migh

389 Dödsens macht och tyrannij

Se nr 217 Af Adams fall är platt förderft