måndag 25 november 2013

312 På tigh, o Herre käre

313 Himmelske Fader, högste Gudh

Se tonen Num. 307 När wij i högsta nöden stå

314 Tin klara Sool o Fader wår

Se tonen Num. 230 I dagh är Herrans Sabbaths dagh

315 Ach Herre! tu fast stränge Gudh

Se tonen Num. 17 Tu lifsens brödh, o Jesu Christ

316 Gif oss, o Gudh! wårt daglig brödh

Se tonen Num. 321 O Gudh! tu wast i fordom tijd

317 Then blomstertijd nu kommer

En sommarvisa. Se tonen Num. 412 Migh giör stoor lust och glädie

318 När tigh går hungers nödh uppå

måndag 4 november 2013

332 Ach! huru plågas jagh

333 O Gudh! I tine hand

Se tonen Num. 305 Nu tacker Gudh alt folck

335 I Herrans Namn så rese wij

Se tonen Num. 215 Kommer hijt til migh säger Guds Son

336 Uthi Gudz Namn nu rese wij

Se tonen Num. 1 Thesse äro the Tijo Budh

337 Alsmächtige Gudh i Himmelrijk

Se tonen Num 339 Siungom nu af hiertans grund

338 O Herre Gudh och Fader min