tisdag 1 oktober 2013

356 Lius af lius o Morgonstierna

Se tonen Num. 377 War nu redo siäl och tunga

357 O Gudh! tig ware lof och prijs

Se tonen Num. 143 Sij Jesus är ett tröstrijkt Namn

358 Hwar medh skal jagh nu lofwa

Se tonen Num. 350 Jagh wil af hiertans grunde

359 Wak up min siäl gif ähra

Se tonen Num. 342 Nu låt oss Gudh wår Herra

360 Wak up min siäl och war eij seen

Se tonen Num. 131 Så skön lyser then Morgonstiern

361 Gudh haar sin Sool igen upsatt

Se tonen Num. 352 Jagh tackar tigh genom tin Son

362 Wij tacke tigh rätt hiertelig

Se tonen Num. 253 Ach Gudh och Herr!