måndag 2 december 2013

297 O Gudh o Gudh så from!

298 Tu tingh, o Gudh, bed jagh af tigh

Se tonen Num. 89 Säll är then man som fruchtar Gudh

299 Mitt hierta frögda tigh

Se tonen Num. 305 Nu tacker Gudh alt folck

300 O Store Gudh, min Fader och min Herre

Se tonen Num. 302 Lof, prijs och tack ske tigh o Fader käre

301 O Gode Gudh i Himmels thron

Se tonen Num. 383 O Jesu Christ sann Gudh och Man

302 Lof, prijs och tack ske tigh, o Fader käre

303 Lofwad ware Herren

The tree Mäns Lofsång i elden

304 Mitt hierta nu fast gläder sigh

Hanne Lofsång, 1 Sam. 2. Se tonen Num. 219 Hwar man må nu wäl glädia sigh

305 Nu tacker Gudh, alt folck

306 Nu tacker alle samtlig Gudh