måndag 28 juli 2014

258 Är jagh alleen en främling här på jorden?

Se tonen Num. 302 Lof, prijs och tack ske tigh o Fader käre!

259 O tu bittra sorge-källa

Se tonen Num. 268 Hwad kan doch min siäl förnöija

260 Allena til Gudh sätt titt hopp fast (Thet gyllene A.B.C.D.)

261 Hwad godt kan jagh doch giöra

Se tonen Num. 283 Från Gudh wil jagh eij skiljas

262 Hwad min Gudh wil altijd thet skeer

263 Haf tolamod, war from och godh

264 Som tigh Gudh täckes giör medh migh

Se tonen Num. 108 Min siäl skal uthaf hiertans grund

265 Hwad Gudi täckes är migh täckt

Se tonen Num. 262 Hwad min Gudh wil altijd thet skeer

266 Jesus är min hägnad

267 Hwad sörjer tu så swåra

Se tonen Num. 283 Från Gudh wil jagh eij skiljas